پارس هيدروليك ZF 46 (بشکه)

9,700,000تومان

پارس هیدرولیک ZF ، با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت مصرف در سیستمهاي حساس و پیشرفته هیدرولیک تولید گردیده استاین روغن به دلیل عاری بودن از فلز روی  ZN در دستگاه های هیدرولیک که اجزای آن دارای فلزهای نرم نظیر نقره هستند، قابل کاربرد می باشد.

سبد خرید
پارس هیدرولیک ZF 46

پارس هيدروليك ZF 46 (بشکه)

9,700,000تومان