روغن بهران ابکار ویژه 145

بهران آبکار ویژه 145 و بهران آبکار 68، به عنوان روغن های عملیات حرارتی سرد ( Cold Quenching Oil ) براساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شوند.

سبد خرید
بهران ابکار ویژه 145 بشکه

روغن بهران ابکار ویژه 145

10,400,000تومان