روغن بهران هیدرولیک HP 46 (بشکه)

10,800,000تومان

روان کننده های روغن هیدرولیک بهران HP، برپایه یک سیستم افزودنی بدون خاکستر (بدون روی)، فرموله شده است تا با استانداردهای عملکردی مطابقت داشته باشد و از آنها نیز بتواند فراتر برود.

سبد خرید
بهران هیدرولیک HP 46

روغن بهران هیدرولیک HP 46 (بشکه)

10,800,000تومان