روغن توربین ایرانول HBX II -68 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX II -68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک گروه II و مواد افزودني مناسب، با طراحی ویژه برای بهبود خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن در شرایط عملیاتی توليد گرديده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HBX II -68 (بشکه)