روغن پارس کیوان 22 (بشکه)

پارس کیوان، روغن گردشی با عملکرد مطلوب بوده که با بهر ه گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ تولید گردیده است.

سبد خرید
پارس کیوان 22

روغن پارس کیوان 22 (بشکه)