روغن بهران بردبار PS 1000 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 1000 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.

سبد خرید
روغن بهران بردبار PS 1000 بشکه

روغن بهران بردبار PS 1000 (بشکه)