روغن پارس قطره 20 (20 لیتری)

روغن پارس قطره 20 (20 لیتری) روغن پايه گروه يك با كيفيت بالا است كه براي روانكاري عمومي تجهيزات مختلف قابل استفاده مي باشد.

سطح كارايي:

ISIRI 3299

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس قطره 20 (20 لیتری)