روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه)