روغن صنعتی ایرانول قطره – SAE10 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول قطره – SAE10 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خاصیت پائین آوردن نقطه ریزش تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن صنعتی ایرانول قطره – SAE10 (بشکه)