روغن حرارتی ایرانول CQ (بشکه)

روغن حرارتی ایرانول CQ (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینبک مرغوب حاصل از پالایش نفت خام و انجام فرایند پالایش با هیدروژن (HydroFinishing) و همچنین مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن حرارتی ایرانول CQ (بشکه)