گریس پارس شاسی پلاس 3 (بشکه)

9,000,000تومان

گريس پارس شاسي پلاس 3، از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم توليد گرديده استاين گريس از چسبندگي بيشتري نسبت به ساير گريس هاي كلسيمي برخوردار استحداكثر دماي مجاز عملياتي اين گريس 60˚C است.

سبد خرید
گریس پارس شاسی پلاس

گریس پارس شاسی پلاس 3 (بشکه)

9,000,000تومان