روغن گریس روئین 800 (بشکه)

روغن گریس روئین 800 (بشکه) ، محصول نيمه سيال از اختلاط نوعي تركيبات آسفالتي(باقيمانده هاي سنگين حاصل از تقطير نفت خام)، روغن پايه مناسب و مواد افزودني مورد نياز توليد مي‌شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن گریس روئین 800 (بشکه)