پارس گریس 95_GL (سطل 35 پوندی)

پارس گریس 95_GL (سطل 35 پوندی) ، از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم توليد گرديده استاين گريس از چسبندگي بيشتري نسبت به ساير گريس هاي كلسيمي برخوردار است

سبد خرید
مكان گيرنده

پارس گریس 95_GL (سطل 35 پوندی)