روغن ایرانول لیما3 (10 پوندی)

روغن ایرانول لیما3 (10 پوندی)به عنوان گریس چند منظوره پایه لیتیم با استفاده از روغن پایه معدنی و هیدروکسی استئارات لیتیم و افزودنی های مناسب برای مصارف گوناگون صنعتی و روانکاری در خودروها تهیه شده است. 

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن ایرانول لیما3 (10 پوندی)