ضد یخ پارس سهند

ضد یخ پارس سهند بشکه با محلول 50 درصد داری نقطه انجماد -39 و نقطه جوش 108 درجه و همچنین ph 8.5 می باشد.

سبد خرید
ضد یخ پارس سهند

ضد یخ پارس سهند