ضد یخ بهران دی

ضد یخ بهران دی بشکه با محلول 50 درصد داری نقطه انجماد -37 و نقطه جوش 109 درجه و همچنین ph 7.5 می باشد.

سبد خرید
ضد یخ بهران دی

ضد یخ بهران دی