روغن موتور ایرانول GICX -MA40 (بشکه)

روغن موتور ایرانول GICX -MA40 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در موتورهای گاز سوز تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول GICX -MA40 (بشکه)