روغن موتور پارس لوب مکس 5W30 (5 لیتری)

روغن موتور پارس لوب مکس 5W30 جديدترين نسل روغن موتورهاي بنزيني تمام سنتزي است كه به منظور محافظت عالي از قطعات، در شرايط سخت عملياتي، فرموله­ شده ­است. اين روغن منطبق با استاندارد تدوين ­شده براي ميزان گوگرد، خاكستر سولفاته و فسفر(SAPS) مي­باشد.

سبد خرید
پارس لوب مکس

روغن موتور پارس لوب مکس 5W30 (5 لیتری)