روغن پارس باستان 30 (بشکه)

روغن پارس باستان 30 (بشکه) روغن موتور دیزلی است که با بهره گیری از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین تحت شرایط عملیاتی سخت و مطابق با سطح کارآیی API CD تولید گردیده است.

سبد خرید

روغن پارس باستان 30 (بشکه)