روغن موتور بهران صحرا 25/50 (بشکه)

روغن موتور بهران صحرا 25/50 (بشکه)، روغن‌ موتور ديزلی چند درجه ای با پایه معدنی است که مناسب برای روانكاری موتور های ديزلی غير سوپر شارژ است که در شرايط عملیاتی متوسط تا سخت كار می كنند.

این محصول با استفاده از روغن پايه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

سبد خرید
روغن موتور بهران صحرا

روغن موتور بهران صحرا 25/50 (بشکه)