روغن موتور ایرانول SAE50-D7000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول SAE50-D7000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول SAE50-D7000 (بشکه)