روغن موتور ایرانول SAE50-3000 (کارتن 4لیتری پلاستیک)

روغن موتور ایرانول SAE50-3000 (کارتن 4لیتری پلاستیک) با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول SAE50-3000 (کارتن 4لیتری پلاستیک)