روغن موتور ایرانول SAE40-6000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول SAE40-6000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول SAE40-6000 (بشکه)