روغن موتور ایرانول 10W40 – POWER (بشکه)

روغن موتور ایرانول 10W40 – POWER (بشکه) با استفــاده از روغن پایه‌ی گزينش شده و مواد افزودني مرغوب، جهت مصرف در بالاترین مدل‌هاي موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 10W40 – POWER (بشکه)