روغن موتور ایرانول موتورو 20W50 (کارتن 1.3 لیتری فلزی)

روغن موتور ایرانول موتورو 20W50 (کارتن 1.3 لیتری فلزی) با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند هیـدروژناسیون و مواد افزودنی مخصوص و مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول موتورو 20W50 (کارتن 1.3 لیتری فلزی)