روغن موتور الوند -20W50 (بشکه)

روغن موتور الوند -20W50 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور الوند -20W50 (بشکه)