بهران اولتیما توربو دیزل10W-30

بهران اولتیما توربو دیزل 10W-30، دارای سطح کیفیتCJ/4 است  و برای موتورهای طراحی موتور سال 2017 که میزان مجاز گوگرد سوخت آنها حداکثر 500 قسمت در میلیون است، پیشنهاد می شود.

سبد خرید
بهران اولتیما

بهران اولتیما توربو دیزل10W-30