روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (کوارت)

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (کوارت) روغني با پايه نيمه سنتزی است كه براي استفاده در گيربكس هاي اتوماتيك و نيز به عنوان سيال هيدروليك جعبه فرمان خودروهاي سواري و تجاري قابل استفاده مي باشد.

سبد خرید

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (کوارت)