روغن پارس هیدرولیک ZF 32 (بشکه)

روغن پارس هیدرولیک ZF 32 (بشکه) ، با استفاده از روغن هاي پايه معدني با کیفیت عالي و مواد افزودني ويژه، فرموله شده و به دليل استفاده از مواد افزودني عاري از فلز روي (Zinc Free) در سيستم هاي هيدروليكي كه اجزاي آن داراي آلياژهاي نقره می باشند، قابل استفاده است.

سبد خرید

روغن پارس هیدرولیک ZF 32 (بشکه)