روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (بشکه)

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (بشکه) ، روغن موتوری است كه با بهره گيری از روغن پايه و مواد افزودنی مناسب، برای استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی )غیر سوپر شارژجهت كاركرد در شرایط معمول عملیاتی و مطابق با سطح كارايي API SC/CC توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (بشکه)