روغن موتور ایرانول 10W40 -D40000-PLUS (بشکه)

روغن موتور ایرانول 10W40 -D40000-PLUS (بشکه) با استفاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتیک و مواد افزودنی ویژه به‌منظور کاهش خاکستر سولفاته، گوگرد، فسفر و روی تولید گردیده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 10W40 -D40000-PLUS (بشکه)