روغن موتور ایرانول SAE40 – VD5000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول SAE40 – VD5000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی ویژه بمنظور استفاده در دیزل ژنراتورهای نیروگاهی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول SAE40 – VD5000 (بشکه)