روغن موتور ایرانول 16000 20W50 (کارتن 4 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول 16000 20W50 (کارتن 4 لیتری فلزی )  با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند پالایش با هیـدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول 16000 20W50 (کارتن 4 لیتری فلزی )