روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D9000 (بشکه)

روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D9000 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول پلاس 15W40 -D9000 (بشکه)