روغن موتور ایرانول الوند SAE 40(چلیک پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول الوند SAE 40(چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور تولید گردیده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور ایرانول الوند SAE 40(چلیک پلاستیکی)