گریس پارس بنتون 3 (بشکه)

پارس کوهین)بنتون(، از روغن پايه معدني و تغلیظ کننده غیرصابونی )خاک بنتون(توليد گرديده است که به دلیل ساختار خاص ذوب نمی شود و برای مصرف در شرایط عملکردی دمای بالا مناسب است.

سبد خرید
پارس بنتون 2 بشکه

گریس پارس بنتون 3 (بشکه)