روغن گریس بنتون (بشکه)

روغن گریس بنتون (بشکه) با تحمل دمايي بالا است كه با استفاده از تغليظ كننده معدني غيرصابوني و روغن پايه ويژه فرموله شده و در شرايط عملياتي تا دماي 180 درجه سانتيگراد قابل استفاده است.

سبد خرید

روغن گریس بنتون (بشکه)